JA slide show
 
Home
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อำเภอแม่ทะ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 02:30

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันจ่าอากาศเอกมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอแม่ทะ จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอเมืองปาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อำเภอเมืองปาน
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 02:23

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอเมืองปาน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอเมืองปาน จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอเมืองปาน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๐ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อำเภอสบปราบ
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2016 เวลา 09:02

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอสบปราบ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอสบปราบ จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอสบปราบ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 09:35

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ บุญนาค นายอำเภอเสริมงาม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอเสริมงาม จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอเสริมงาม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 เวลา 02:49

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 01:42

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ นายอำเภอวังเหนือ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือ จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอวังเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหมู่บ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 08 กันยายน 2016 เวลา 07:35

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับหมู่บ้าน ณ วัดบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดนิทรรศการกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำปาง และนายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านไร่ศิลาทอง ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันพุธที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 02:04

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน และบทบาทการขับเคลื่อนระยะที่ ๓ โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์อำเภอแจ้ห่ม จึงได้จัดพิธีมอบป้ายให้แก่ ที่ทำการกำนันรักษาศีล ๕ ที่ทำการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษาศีล ๕ และโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในเขตอำเภอแจ้ห่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๘ ป้าย

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายพนม  ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นาย สามารถ  ลอยฟ้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday54
mod_vvisit_counterYesterday82
mod_vvisit_counterThis week929
mod_vvisit_counterLast week3154
mod_vvisit_counterThis month54
mod_vvisit_counterLast month8468
mod_vvisit_counterAll days556671

We have: 1 guests, 3 bots online
Your IP: 103.55.140.142
 , 
Today: ต.ค. 01, 2016

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระราชจินดานายก
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ธรรมะ

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา