ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๕

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชาในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081