การนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำโดยนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยนายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางศิริพร วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการศาสนศึกษาประจำสำนักเขตการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 128,855