วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 วิสัยทัศน์ (VISION) 

“สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้วยหลักพุทธธรรม”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง 

2. ส่งเสริม ดูแลรักษา ทำนุบำรุง และจัดการวัดร้างหรือศาสนสมบัติกลางให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งสู่สังคมแห่งความสุขด้วยพุทธธรรม 

5. การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสงฆ์ และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ

3. เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมลำปางเป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม

4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

 

 ค่านิยม (CORE VALUE) 

“ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี”

  • ส่งเสริมพุทธธรรมนําชีวิต หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริมการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขชุมชนเข้มแข็งก่อให้เกิดสังคมคุณธรรม
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดําเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • มีจิตบริการ หมายถึง เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและ ช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  • ประสานสามัคคี หมายถึง เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,081