วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 

“สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญมั่นคง ประชาชนมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม”

 พันธกิจ (MISSION) 
1. ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง 
2. ส่งเสริม ดูแลรักษา ทำนุบำรุง และจัดการวัดร้างหรือศาสนสมบัติกลางให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนามุ่งสู่สังคมแห่งความสุขด้วยพุทธธรรม 
5. การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพ

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสงฆ์  และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
3. เผยแผ่หลักธรรมสร้างสังคมลำปางเป็นสุขด้วยหลักพุทธธรรม
4. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

 ค่านิยม (CORE VALUE) 

“ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี”คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 11,993