บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

นายสุเมธ  วังคะออม
นักวิชาการศาสนาชำนาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางกมลรัตน์  ทองจิบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธีรเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวชวัลลักษณ์ ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวมณฑกานต์ บุญภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนันทกร ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 180,789