บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นางสาวสาลินี ทองเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

นายสุเมธ  วังคะออม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธีรเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชวัลลักษณ์ ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนันทกร ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาวมณฑกานต์ บุญภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,321