บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นายจำเริญ  ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

  

 

  นางกมลรัตน์  ทองจิบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

 

นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุเมธ  วังคะออม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธีนเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนันทกร  ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
                                                                                  
นางสาวมณฑกานต์  บุญภา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    นางสาวชวัลลักษณ์  ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,067