บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นายคนึงกิจ  พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธีรเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอานัฎพงษ์  บุญภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวชวัลลักษณ์ ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายกฤตพล ยิ้มแย้ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

-ว่าง-

 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนันทกร ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 816,189