บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางกมลรัตน์  ทองจิบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุเมธ  วังคะออม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนันทกร  ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีรเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

               

    
      นายกฤตพล ยิ้มแยม
    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวมณฑกานต์ บุญภา
            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                      
                                                       นางสาวชวัลลักษณ์  ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,464