บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 

 

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

 

นางสาวอนงค์  จันทร์ฉ่อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นางกมลรัตน์  ทองจิบ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางสาวฉันทนา  ปัญญาเสน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางกัลยารัตน์  ณ นคร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบูรณี  ทิพยศ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุเมธ  วังคะออม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยวัฒน์  เคหะลุน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนันทกร  ฟูกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายธีรเทพ  ไทยนิคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์  ทองนุ้ย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
   
นางสาวมณฑกานต์ บุญภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
                                                                                               นางสาวชวัลลักษณ์  ทรงอารมณ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,461