การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวชวัลลักษณ์ ทรงอารมณ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุรักษ์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณะ คุณค่าและความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อชาติและท้องถิ่น โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 331,205