พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี (กฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี (กฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพ) จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป และการสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ มีกำลังใจในการดำรงสมณเพศ เป็นศาสนทายาทที่เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดสบไร่ ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ในการนี้นางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุเมธ วังคะออม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 248,516