การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสันหลวง บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และประธานฝ่ายสงฆ์ และนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 120,484