สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จำนวน 2 แห่ง และห้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ
2. โรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม
3. ห้องเรียนปานคำศึกษา อำเภอเมืองปาน

พร้อมทั้ง ถวายชุดทดสอบสภาพน้ำจากกรมอนามัย และหนังสือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การเยี่ยมเยือน พบปะหารือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหาร การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จักได้รวบรวมไปปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
#ลำปางเมืองคนดีมีคุณธรรม
#ภารกิจด้านศาสนศึกษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 815,973