นำธรรมะสู่สถานศึกษา พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 03:46

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้ดำเนินงาน  "โครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา"  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  มีสถานศึกษาในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ๙ โรงเรียน

- วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง นักเรียน ๒๐๖ คน  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง

- วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม นักเรียน ๒๐๐ คน  ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม

- วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนเขลางค์นคร นักเรียน ๔๐๐ คน  ณ โรงเรียนเขลางค์นคร อ.เมือง

- วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา นักเรียน ๒๐๐ คน  ณ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน

- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นักเรียน ๓๐๐ คน  ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม

- วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ นักเรียน ๒๐๐ คน  ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ.แม่ทะ

- วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านสบพลึง นักเรียน ๒๐๐ คน  ณ วัดสบพลึง อ.งาว

- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนเถินวิทยา นักเรียน ๓๐๐ คน  ณ โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน

- วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ นักเรียน ๒๐๐ คน  ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อ.วังเหนือ

LAST_UPDATED2