พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ระเบียบ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:12

1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549

3. คำสั่ง 49/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 มอบอำนาจให้ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทน ผอ.พศ.

4. ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551

LAST_UPDATED2