ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:55

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปางและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานการประชุม นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด

 

LAST_UPDATED2