โครงการฝึกอบรมภาษากับการสื่อสาร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 03:29

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้เปิดโครงการฝึกอบรมภาษากับการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้แก่พระภิกษุ สามเณร บุคลากรของสำนักงานฯ และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาความรู้ในด้านภาษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยมีเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2