โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 07:16

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในจังหวัดลำปาง จำนวน ๘ โรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถรายงานระดับคุณภาพ และพัฒนาการในด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อสาธารณชน และเพื่อให้โรงเรียนเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้

LAST_UPDATED2