การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 06:03

 

 


วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ระดับส่วนกลาง และระดับหนเหนือ นำโดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ วัด ได้แก่ วัดนาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และวัดต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง และนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ

LAST_UPDATED2