โครงการพัฒนาบุคลากร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 08:12

          เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "โครงการพัฒนาบุคลากร : การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล ประจำปี ๒๕๕๕"  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ระดับส่วนราชการประจำจังหวัดลงสู่ระดับบุคคล  โดยจัดการประชุมฯ ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

LAST_UPDATED2