อบรมประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 07:41


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕"  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ

  1. ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัลำปาง เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่สาม
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกาาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างานวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา รวม ๒๐ รูป/คน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกาา จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ โรง และ ๒ สาขา

LAST_UPDATED2