ติดตามการดำนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:34

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
LAST_UPDATED2