จัดสรรเงินเพื่อการศึกษาสงฆ์และบูรณะวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 02:59

          เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป  ประจำปี  ๒๕๕๕  ให้แก่วัดที่เสนอขอรับการอุดหนุนเพื่อบูรณะเสนาสนะ  รวม  ๑๒  วัด  วงเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๒,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.ลำปาง

          และในภาคบ่ายวันเดียวกันได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ประจำปี  ๒๕๕๕  เพื่ออุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีประจำจังหวัด ค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ค่าตอบแทนครูสอนแผนธรรมและแผนกบาลี และค่านิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  วงเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๗๕,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

LAST_UPDATED2