ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 06:16

การประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

การร้องเรียนของประชาชน เป็นเสียงสะท้อนให้ทราบถึง การบริหารราชการของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน(ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ , มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดในสังคมและพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และการเมืองมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การแสวงหาผลประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น การละเลยกฎระเบียบ มติของคณะสงฆ์ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จึงจัดทำการประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ดังนี้

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มีที่ตั้ง ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ๕๒๐๐๐ โทร ๐๕๔ ๘๒๑๕๗๒ หรือ ๐๘๗ ๙๙๐๗๘๑๑

๒. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

๒.๒ ส่งจดหมาย/ข้อร้องเรียน มาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

๒.๓ ตู้รับเรื่องร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

๒.๔ ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข ๐๕๔ ๘๒๑๕๗๒

๒.๕ ผ่านทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

๒.๖ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน ชื่อ นายสุเมธ  วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๙๐๗๘๑๑

ดาวโหลดเอกสารร้องเรียน
LAST_UPDATED2