พิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2013 เวลา 07:06

จังหวัดลำปาง จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาสิริกตปุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2