พิธีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 03:15

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานพิธีฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2