พิธีเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 09:17

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้เกิดการพัฒนาตนเองให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหารู้จักหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

LAST_UPDATED2