นมผงพระราชทาน พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012 เวลา 13:13

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯ พระราชทานนมผงให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อ.วังเหนือ โรงเรียน แม่สุกศึกษา อ.แจ้ห่ม โรงเรียน ทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ อ.แม่ทะ สำหรับจัดเป็นภัตตาหารเสริมของสามเณร โดยนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มอบนมผงพระราชทานให้แก่โรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

LAST_UPDATED2