โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงสามเณรแกนนำ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 10:25

 

 

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสามเณรแกนนำ ให้แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรและสามเณรแกนนำ จำนวน 160 รูป/คน ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้สามเณรแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จัดอบรมให้ความรู้ตามรอยพ่อพอเพียงแบบชีวิตพอเพียง และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

LAST_UPDATED2