ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 08:02

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

วัน เดือน ปี เกิด

๓๑  ตุลาคม ๒๕๐๔

ภูมิลำเนา

จังหวัดลำปาง

ประวัติการศึกษา

๑. ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูลำปาง ๒๕๓๗

๒. ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ๒๕๕๑

 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

(อำนวยการระดับต้น)

ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

(อำนวยการระดับสูง)

ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน

LAST_UPDATED2