Home
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมวันครู กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 03:29

 

 


วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมวันครู ซึ่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี จากนั้นได้อ่านสาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และสาร พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระครูสิริรัตนโสภิต,ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 03:21

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และกราบนมัสการพร้อมทั้งสนทนาธรรม พระครูพิธานนพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง จากนั้นผู้สูงอายุในชุมชนได้ร่วมผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และประชาชนจำนวนมากมาให้การต้อนรับ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมสัการะวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:58

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่เยี่ยมสักการะ ณ วัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และกราบนมัสการ พร้อมทั้งสนทนาธรรม พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางกมลรัตน์ ทองจิบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:52

 

 


วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางโดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และนางสาวอนงค์ จันทร์ฉ่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ในการนี้ พระปลัดมงคล สิริภทฺทเมธี เจ้าอาวาสวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทุ่งบ่อแป้น และนำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอาคารนวดแผนไทย อาคารกายภาพบำบัด อาคารที่พักผู้ป่วยใน และอาคารปฏิบัติธรรม

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางและตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 02:41

 

 


วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง โดยมีพระเทพปริยัติมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาส นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday242
mod_vvisit_counterYesterday281
mod_vvisit_counterThis week242
mod_vvisit_counterLast week2397
mod_vvisit_counterThis month6318
mod_vvisit_counterLast month9701
mod_vvisit_counterAll days795266

We have: 25 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ค. 19, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


ปี๋ใหม่เมือง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง