JA slide show
 
Home
วัดสามขาจัดบรรพชา-อุปสมบท
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 02:56

          เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีบรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  วัดสามขา  ต.หัวเสือ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง  ซึ่งจัดโดย  คณะสงฆ์อำเภอแม่ทะ  อบต.หัวเสือ  ชมรม ผญบ.ต.หัวเสือ  โรงเรียนทิพย์ปาละ- วิทยานุสรณ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาใน ต.หัวเสือ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกวดภาพยนตร์สั้น
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:14

          สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  ในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น  หัวข้อ  "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้"  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน  โดยผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๕  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  วัดสระเกศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ๐๘๖-๑๙๖๙๖๓๖  ๐๘๔-๗๑๐๐๖๑๐  ๐๘๓-๙๑๘๒๐๐๗  ๐๒-๖๘๕๔๙๓๒ 
 
มอบประกาศตั้งวัด
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 08:01

          เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศตั้งวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยมี  นายบุญเชิด  คิดเห็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นผู้แทนมอบใบประกาศตั้งวัด  ให้แก่  นายศรียน  นุปิง  ผู้ขอตั้งวัดหนองเชียงราน  และ นายจันวัน  อินแก้ววงศ์  ผู้ขอตั้งวัดวังหินพัฒนา  อ.เถิน  จ.ลำปาง  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม ๑  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
บวชพระถวายเป็นพุทธบูชา "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม"
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 04:14

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ร่วมกับ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมบวชพระถวายเป็นพุทธบูชา  พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี  แห่งการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ประจำปี  ๒๕๕๕  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 06:35

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคม ในหัวข้อ
  • การบริหารและการพัฒนาวัดภาคเหนือ
  • พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
  • พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น
  • บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยเชิงบูรณาการ
  • กฎหมายน่ารู้สำหรับพระสงฆ์

เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา  ครบ ๘๔ พรรษา  วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยกำหนดจัดถวายความรู้ให้แก่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป  ในวันที่  ๒๘ - ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

 
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 05:12

          เมื่อวันพุธที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดทำ  "โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู"  เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕  ณ บริเวณหน้าอุโบสถ วัดป่ารวก อ.เมืองลำปาง  โดยมี  นายบุญเชิด  คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการ  และ นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน
อ่านเพิ่มเติม...
 
นำธรรมะสู่สถานศึกษา
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2012 เวลา 03:46

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้ดำเนินงาน  "โครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา"  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  มีสถานศึกษาในจังหวัดลำปางที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ๙ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบเงินช่วยวัดประสบอุทกภัย
วันจันทร์ที่ 05 มีนาคม 2012 เวลา 14:15

          เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย รวม 5 วัด ได้แก่ วัดดอยเต่าคำ อ.เมืองปาน วัดนากิ๋มเหนือและวัดจอมปิงลุ่ม อ.เกาะคา วัดวังสำราญ อ.แม่พริก และวัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมืองลำปาง ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday222
mod_vvisit_counterThis week1706
mod_vvisit_counterLast week1837
mod_vvisit_counterThis month10193
mod_vvisit_counterLast month10019
mod_vvisit_counterAll days880167

We have: 6 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.พ. 28, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง