JA slide show
 
Home
พระราชสุตาภรณ์ตรวจเยี่ยมวัดลำปาง
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:08

          เมื่อวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๑๖.๐๐ น.  นายมงคล  ขัดผาบ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง คณะศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำปาง  ร่วมกันให้การต้อนรับ  พระราชสุตาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  วัดปากน้ำ และข้าราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่เดินทางมายังจังหวัดลำปาง  เพื่อตรวจสอบสภาพวัดและหาข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการย้ายวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  อ.เกาะคา  และการขอยกวัดแม่ปาง (ร้าง) ให้เป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง
 
เยี่ยมเยือนวัดจองคำ
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:07

          เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  นำคณะเจ้าหน้าที่  เข้ากราบนมัสการ  พระราชปริยัติโยดม  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง - เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง  เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง  และพร้อมกันนี้ได้ตรวจสภาพความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ  "โครงการบูรณะศาสนวัตถุวัดจองคำ (พระอารามหลวง) เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา"  ซึ่งจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวิหารชัยภูมิ วิหารเก่าแก่ของวัดจองคำที่ชำรุดทรุดโทรมตามสภาพกาลเวลา ให้คงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมสืบไปรุ่นลูกรุ่นหลาน ในคราวเดียวกัน 
อ่านเพิ่มเติม...
 
PMQA หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:15

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้จัดทำ  "กระบวนการสร้างคุณค่า : กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม"  ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ  (PMQA)  หมวด  6  การจัดการกระบวนการ  จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน

กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม         

 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติของวัด
วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:47

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติกับวัดในจังหวัดลำปาง เพื่อลดความเสียหาย หลีกเลี่ยง ป้องกัน รักษา ศาสนสถาน/ศาสนาสมบัติของวัด

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติของวัด

 
เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
วันพฤหัสบดีที่ 02 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:13
เนื่องในมงคลสมัยที่  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๑๐๐ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖) คณะศิษยานุศิษย์เห็นชอบร่วมกันจัดทำ
"โครงการสังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี"
โดยระดมทุนจัดซื้อ  อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์  จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท
นำไปใช้ในอาคารคนไข้ตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินได้  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  
 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (กลุ่มอำนวยการฯ) ถ.วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-821572
 
ถวายเครื่องกันหนาว
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:52


          เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  นายสุรชัย  จงรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องกันหนาวให้แก่พระสงฆ์ทั้ง  ๑๓  อำเภอ  ที่กำลังประสบภัยหนาวอยู่ในขณะนี้  โดยพิธีถวายเครื่องกันหนาวจัดขึ้น  ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
นำธรรมะสู่สถานศึกษา
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2012 เวลา 08:42

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประจำปี 2554 จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามกระบวนการส่งเสริมศีลธรรมแนวใหม่ สามารถนำหลักธรรมที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่านเพิ่มเติม...
 
อำนาจหน้าที่
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 03:30


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

@@@@@@@@@@@@@@@

 

· (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
· (๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
· (๓) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
· (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
· (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและความคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพุทธศาสนา
· (๖) รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
· (๗) ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
· (๘) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
· (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
WinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWinkWink

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday292
mod_vvisit_counterYesterday250
mod_vvisit_counterThis week292
mod_vvisit_counterLast week1803
mod_vvisit_counterThis month5740
mod_vvisit_counterLast month9593
mod_vvisit_counterAll days830690

We have: 5 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 21, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง