JA slide show
 
Home
พิธีประดับเข็ม พ.ศาสนการด้านการศึกษา
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2012 เวลา 08:24

          เมื่อวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ร่วมพิธีประดับเข็ม พศ. แก่พนักงานศาสนการด้านการศึกาา กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง  จำนวน  ๖๐  คน  โดยมี  พระครูสิริกิจจาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง/เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  เป็น  ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำบุญวันธรรมสวนะ
วันพุธที่ 05 กันยายน 2012 เวลา 01:34

          เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๕  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่  ทำกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  ณ วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ  ต.ทุ่งกว๋าว  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  โดยมีข้าราชการและราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญระหว่างพรรษาอย่างคับคั่ง

 

กำหนดการทำบุญวันธรรมสวนะ

- วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  วัดบ้านหนอง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ

- วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕  วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน

- วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕  วัดกู่เต้าวนาราม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม

- วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕  วัดปงกา ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ

- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  วัดทุ่งไผ่ ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาบุคลากร
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 08:12

          เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  "โครงการพัฒนาบุคลากร : การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล ประจำปี ๒๕๕๕"  เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับจังหวัดสู่ระดับส่วนราชการประจำจังหวัดลงสู่ระดับบุคคล  โดยจัดการประชุมฯ ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2012 เวลา 07:41


เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัมมนาวิชาการ "ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕"  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:25

ชมรมผู้สูงอายุกาศเมฆ ร่วมกับ กลุ่ม อสม. และครูพระสอนศีลธรรม
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
และร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยจัดขึ้นทุกวันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ และ ๑๕ ค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ณ วัดกาศเมฆ อ.เมือง จ.ลำปาง
หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๐๓๕๕๘๙๒
 
ติดตามการดำนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:34

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งได้พบปะนักเรียนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี และแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2012 เวลา 01:57

          เมื่อวันพุธที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เจ้าคณะจังหวัดลำปาง  (มหานิกาย)  พระราชจินดานายก  ร่วมกับ  คณะสงฆ์จังหวัดลำปางได้จัดประชุมพระสังฆาธิการ  ระดับ  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  รักษาการแทนเจ้าอาวาส  หัวหน้าที่พักสงฆ์  จังหวัดลำปาง  ภาค ๖  สมัยสามัญ  ประจำปี  ๒๕๕๕  ขึ้น  ณ  ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดยมี  พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๖  เป็น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  กล่าวต้อนรับเจ้าคณะภาค ๖ รวมทั้งคณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูป
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศฯ และพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ ลำปาง
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:59

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระปิฎกโมลี”  ฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ป.ธ.๘ และพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา  ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง โดยมี ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี นายสุรชัย จงรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อ่านประกาศสัญญาบัตรตั้งพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ “พระปิฎกโมลี” และนายมงคล ขัดผาบ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อ่านประวัติผู้สอบเปรียบธรรมได้ จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สอบเปรียญธรรมได้และกล่าวสัมโมทนียกถาปิดงาน
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday392
mod_vvisit_counterThis week431
mod_vvisit_counterLast week2174
mod_vvisit_counterThis month7840
mod_vvisit_counterLast month7607
mod_vvisit_counterAll days823197

We have: 38 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 26, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง