JA slide show
 
Home
การตรวจสภาพวัดร้างที่ขอยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ของจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:20

 

 


วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชวิสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เป็นผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ตรวจสภาพวัดร้างที่ขอยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมตรวจสภาพวัดร้างดังกล่าว จำนวน ๒ วัด ดังนี้ ๑. วัดทุ่งกู่ศาลา (ร้าง) ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ๒. วัดแพะมหาโปน (พระธาตุมหาโป้น) (ร้าง) ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:17

 

 


วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ได้แก่ วัดอัมพวนาราม อ.ป.ต.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา 2. เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ได้แก่ วัดมะกอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา 3. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก ๕ ส ได้แก่ วัดโป่งร้อน ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา ๔. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ได้แก่ วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ต.ศาลา อ.เกาะคา

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:15

 

 


วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ได้แก่ วัดบ้านอ้อน อ.ป.ต.บ้านอ้อน ต.บ้านอ้อน อ.งาว, วัดศรีมุงเมือง อ.ป.ต.หลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งาว ๒. เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ได้แก่ วัดท่าสี ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ๓. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก ๕ ส ได้แก่ วัดห้วยคิง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 09:11

 

 


วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 08:32

 

 


วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้ายังสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม และมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ณ วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 08:20

 

 


วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๓๙ รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 08:16

 

 


วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ได้แก่ วัดบ้านก่อ อ.ป.ต.วังทรายคำ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ, วัดศรีดอนมูล อ.ป.ต.ทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ๒. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้แก่ วัดพระเกิด ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ, วัดบ้านแป้น ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020 เวลา 08:04

 

 


วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของวัดในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ได้แก่ วัดทุ่งส้าน อ.ป.ต.บ้านขอ ๒. โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ได้แก่ วัดปลายนาหลวง, วัดแม่กืย, วัดสามัคคีบุญญาราม (ธ) ๓. เงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด ได้แก่ วัดโทกหัวช้าง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday495
mod_vvisit_counterThis week43
mod_vvisit_counterLast week3412
mod_vvisit_counterThis month8346
mod_vvisit_counterLast month13452
mod_vvisit_counterAll days974212

We have: 15 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 20, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง