JA slide show
 
Home
จัดสรรเงินเพื่อการศึกษาสงฆ์และบูรณะวัด
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 02:59

          เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป  ประจำปี  ๒๕๕๕  ให้แก่วัดที่เสนอขอรับการอุดหนุนเพื่อบูรณะเสนาสนะ  รวม  ๑๒  วัด  วงเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๗๒,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  อ.เมือง  จ.ลำปาง

          และในภาคบ่ายวันเดียวกันได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี  ประจำปี  ๒๕๕๕  เพื่ออุดหนุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีประจำจังหวัด ค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ ค่าตอบแทนครูสอนแผนธรรมและแผนกบาลี และค่านิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  วงเงินทั้งสิ้น  ๓,๕๗๕,๐๐๐  บาท  ณ  ห้องประชุมวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมจัดงานฉลองพุทธชยันตี
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:42

          เมื่อวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตีฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
อุุปสมบทพระสุรเดช วัดปงหอศาล
วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:06

          เมื่อวันที่ ๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕ น.ส.นงลักษณ์  นันตา หน.กลุ่มกิจการพระพุทธศาสนาฯ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปร่วมงานอุปสมบท สามเณรสุรเดช  วงค์ฝั้น (ลูกศิษย์เอกพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโล) โดยกำหนดพิธีอุปสมบท ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ พัทธสีมาวัดปงหาศาล ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรับตำแหน่งใหม่
วันอาทิตย์ที่ 06 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:59

          นายมงคล  ขัดผาบ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมแนวทางกรณีพระสงฆ์มีอาจารไม่สมควร
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2012 เวลา 04:34

          เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ฝ่ายบริหาร  ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีพระสงฆ์มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลอาศัยพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชเพื่อแสวงหาลาภสักการะและผลประโยชน์  โดยประพฤติผิดพระธรรมวินัย  สร้างความเสื่อมเสียให้แก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยรวม  ประกอบกับมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์อยู่บ่อยครั้ง
อ่านเพิ่มเติม...
 
เตรียมงานพุทธชยันตี
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 06:27

          เมื่อวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานพุทธชยันตรี  ๒๖๐๐  ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เพื่อเตรียมการจัดงานฉลองพุทธชยันตีฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง  โดยมี  พระครูสิริกิจจาภรณ์  รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมฯ
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 03:55

          เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๕  นายบุญเชิด  คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร และ นายสุรชัย  จงรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่  เข้ารดน้ำดำหัวขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง ประเพณีสงกรานต์  โดยช่วงเช้าศักการะเจ้าพ่อทิพย์ช้าง และเดินทางเข้าขอพรพระเถระ  ณ วัดจำทรายมูล อ.ห้างฉัตร  วัดพระธาตุลำปางหลวง-วัดท่าผา  อ.เกาะคา  วัดต้นธงชัย-วัดพระเจดีย์ซาวหลัง-วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม-วัดบุญวาทย์วิหาร  อ.เมือง  และวัดจองคำ อ.งาว

          ในช่วงบ่าย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันรักการอ่าน ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 03:16

          เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๗.๐๐ น.  นายมงคล  ขัดผาบ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ  วันรักการอ่านนครลำปาง ครั้งที่ ๔  ภายใต้ชื่องาน  "Reading In The Park 4"  ณ  ลานน้ำพุสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา  ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครลำปางและคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเทศบาลนครลำปาง  ระหว่างวันที่  ๑-๓  เมษายน  ๒๕๕๕๕  บริเวณข่วงนคร (สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา)  อ.เมือง  จ.ลำปาง
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday339
mod_vvisit_counterYesterday265
mod_vvisit_counterThis week1053
mod_vvisit_counterLast week1541
mod_vvisit_counterThis month7729
mod_vvisit_counterLast month6255
mod_vvisit_counterAll days776193

We have: 10 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มี.ค. 19, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง