JA slide show
 
Home
ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:00

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกลางประจำจังหวัด อำนวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ และปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และอื่นๆ ตามที่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:56

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดโครงการนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยมีท่านฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการออกจาริกธุดงค์เผยแผ่พุทธธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:17

ด้วย วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) จังหวัดอุดรธานี โดยพระราชสิทธาจารย์ ที่ปรึกษา เจ้าคณะภาค ๘ ประธานสงฆ์วัดนาหลวง ได้จัดทำโครงการออกจาริกธุดงค์เผยแผ่พุทธธรรม ในเขตภาคเหนือ โดยมีพระครูภาวนาธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดนาหลวง เป็นหัวหน้าสาย นำพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๗ รูป จาริกธุดงค์ จำนวน ๒ รุ่น ในส่วนจังหวัดลำปาง การจาริกธุดงค์ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยวัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่แรก ในการเริ่มโครงการฯ

กำหนดการธุดงค์
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:28

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับวัดต้นมื่น และคณะสงฆ์ตำบลพิชัย ได้กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ ๘๗ พรรษา ทั้งนี้ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ เทศบาลเมืองพิชัย และวัดต้นมื่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้การร่วมบรรพชาอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 09:07

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ณ โรงแรมเอเชียลำปาง ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยหนาว
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2014 เวลา 03:25

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการถวายเครื่องกันหนาวเพื่อเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 08:45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-NET
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2014 เวลา 05:11

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday216
mod_vvisit_counterYesterday448
mod_vvisit_counterThis week664
mod_vvisit_counterLast week2636
mod_vvisit_counterThis month6550
mod_vvisit_counterLast month9821
mod_vvisit_counterAll days866505

We have: 47 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ม.ค. 20, 2020

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง