JA slide show
 
Home
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 09:10

วันที่ ๑๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั้งนี้ชุมชนบ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางนำผลงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบเข้าร่วมโชว์ผลงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปาง จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 08:44

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ของจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอ ๑๓ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อ้ยการ ศาลา ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวลำปาง ร่วมพิธี กว่า ๓๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 เวลา 06:02

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาครัฐ องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดลำปาง กว่า ๒๐๐ คนเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปาง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับส่วนราชการ
วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2017 เวลา 02:33

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้างทับซ้อนกับส่วนราชการ โดยมีพระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง แพร่ (ธ) เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 เวลา 03:01

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่หน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 เวลา 07:30

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีหมู่บ้านเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น ๗ หมู่บ้าน ซึ่่งรางวัลชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้แก่ บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่บ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว และรางวัลชมเชยได้แก่ บ้านดอกสะบันงา อำเภอแม่ทะ บ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา และบ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ให้คำแนะนำ ดูแล กำกับ การจัดทำบัญชีและทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 06:37

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมให้คำแนะนำ กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปาง จัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 02:51

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางบูรณี ทิพยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week148
mod_vvisit_counterLast week2282
mod_vvisit_counterThis month5286
mod_vvisit_counterLast month6879
mod_vvisit_counterAll days683533

We have: 45 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 22, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา