JA slide show
 
Home
กิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ”
วันจันทร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2018 เวลา 10:44

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” นำโดยนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด และจิตอาสาจังหวัดลำปาง ร่วมพัฒนาสุขภาวะของวัด เพื่อยกระดับวัดให้มีความสะอาดร่มรื่น เป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมวาระปรึกษาหารือการยื่นขอออกโฉนดที่ดินวัดดอยพระฌาน (ร้าง)
วันจันทร์ที่ 19 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:05

 

 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวาระปรึกษาหารือการยื่นขอออกโฉนดที่ดินวัดดอยพระฌาน (ร้าง) ร่วมกับนายอำเภอแม่ทะ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ทะ หน่วยงานในสังกัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปฏิทินการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 20 พฤษจิกายน 2018 เวลา 08:33

 

 

ปฏิทินการพัฒนาวัดท่องเที่ยวตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข “วัดสะอาด จังหวัดสะอาด ประชาพร้อมใจ” จังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน
วันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2018 เวลา 11:04

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ณ วัดดงนั่งคีรีชัย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และเวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองปาน จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้นำวาระเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และถวายความรู้ คำแนะนำแด่พระสงฆ์ในประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธที่ 14 พฤษจิกายน 2018 เวลา 10:46

 

 

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดลำปางจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางจุจีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ อำเภอแม่ทะ
วันจันทร์ที่ 12 พฤษจิกายน 2018 เวลา 09:47

 

 

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกระดับ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ศาลาประดิษฐานมณฑป วัดศรีอ้วน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูสิริชัยพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการในสังกัด ได้นำวาระเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ และถวายความรู้ คำแนะนำแด่พระสงฆ์ในประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือชี้แจงแนวทางปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว
วันศุกร์ที่ 09 พฤษจิกายน 2018 เวลา 03:28

 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกมลรัตน์ ทองจิบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษใบไม้บริเวณวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายคำแนะนำวัดท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 06 พฤษจิกายน 2018 เวลา 03:30

 

 

เมื่อวันที่ ๕ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ออกตรวจเยี่ยมวัดท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อถวายการแนะนำในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาวัดท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส โดยวัดแรกพบปะถวายคำแนะนำแด่ พระอธิการชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดศรีรองเมือง วัดที่ ๒ ถวายคำแนะนำแด่ พระครูสุตชยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศรีชุม และ วัดที่ ๓ ถวายคำแนะนำแด่ พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday41
mod_vvisit_counterYesterday384
mod_vvisit_counterThis week425
mod_vvisit_counterLast week2397
mod_vvisit_counterThis month6501
mod_vvisit_counterLast month9701
mod_vvisit_counterAll days795449

We have: 6 guests, 3 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: พ.ค. 20, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง