JA slide show
 
Home
โครงการอบรมไวยาวัจกร
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 06:23

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้จัดอบรมไวยาวัจกรจังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกร

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปางเข้ารับเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 05:02

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้จังหวัดลำปางจะได้อัญเชิญไปจัดกิจกรรมอันเป็นบุญกุศลให้สมพระเกียรติ

 
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลวันอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 04:30

คณะสงฆ์จังหวัดลำปางและสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการ "พุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันอาสาฬหบรูชาและทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ ที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนและพุทธศาสนิกฃนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของวันอาศาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มีส่วนร่วมในการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนบำเพ็ญคุณความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมนำพุทธศาสนิกชนสร้างกุศลวันอาสาหบูชาร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล ถวายเทียนพรรษา ฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.ที่ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และกิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา โดยเชิญชวนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามประเพณีของแต่ละพื้นที่

 
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อวัดท่ามะโอ
วันจันทร์ที่ 08 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:15

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระภัททันตะ ธัมมานัทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต หลวงพ่อวัดท่ามะโอ ในวาระครบ ๑ ปี ของการมรณภาพ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2013 เวลา 05:57

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ จังหวัดลำปาง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิตยภัติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 02:44
รายงานการโอนเงินนิตยภัติประจำเดือน มิถุนายน 2556 อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่ม อำเภอสบปราบ อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่ทะ อำเภองาว
รายงานการโอนเงินนิตยภัติประจำเดือนมิถุนายน 2556 อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่เมาะ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม และ ฝ่ายธรรมยุต
 
พิธีเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 09:17

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้เกิดการพัฒนาตนเองให้รู้จักคิดแก้ไขปัญหารู้จักหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 06:27

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ทั้งนี้นายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ณ วัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday42
mod_vvisit_counterYesterday523
mod_vvisit_counterThis week1220
mod_vvisit_counterLast week3445
mod_vvisit_counterThis month7679
mod_vvisit_counterLast month10783
mod_vvisit_counterAll days786926

We have: 20 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: เม.ย. 24, 2019

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง