JA slide show
 
Home
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 เวลา 14:10

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด การขึ้นทะเบียนวัดร้าง การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจังหวัดลำปาง ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตเข้าร่วมจำนวน ๓๓ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 05:29

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ใต้ร่มพระธรรม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เข้าร่วมโครงการบรรพชาจำนวน ๔๙ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2018 เวลา 08:52

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พระโพธิญาณรังสี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง แพร่ เป็นประธานพิธียกเสาเอกการก่อสร้างวิหารวัดถ้ำขุมทรัพย์จามเทวี ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปางร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 02:24

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะหนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดลำปาง ณ ท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 02:10

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๖ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย แพร่ ลำปาง พะเยา น่าน ถวายเครื่องราชสักการะ

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 02:30

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และประชาชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี ณ อุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการวันมาฆะ วันพระใหญ่ ร่วมใจสร้างค่านิยมสังคมสุจริต จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 02 มีนาคม 2018 เวลา 02:10

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการวันมาฆะ วันพระใหญ่ ร่วมใจสร้างค่านิยมสังคมสุจริต โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โดยมีนางบูรณี ทิพยศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบใบประกาศนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:40

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักเรียนคณะจังหวัด ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบใบประกาศนักธรรม และธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบใบประกาศให้แก่สำนักเรียนที่ได้รับใบประกาศ โดยมีนางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมรับมอบใบประกาศธรรมศึกษา ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday93
mod_vvisit_counterYesterday265
mod_vvisit_counterThis week1703
mod_vvisit_counterLast week1618
mod_vvisit_counterThis month4447
mod_vvisit_counterLast month7989
mod_vvisit_counterAll days709987

We have: 16 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ส.ค. 18, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา