JA slide show
 
Home
ประกาศผลการคัดเลือก "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ " จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 06:42
ประกาศผลการคัดเลือก "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ต้นแบบ" จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
 
ร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 02:57

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีฉลองปริญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ของวัดจองคำ พระอารามหลวง ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระมหาเถรานุเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 02:26

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์ศรีสุวีรญาณและพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาปางรำพึง ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าสุวีรญาณ(ธ) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 04:08

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานพิธีและได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ พระราชวรมุนี,ดร.รองเจ้าคณะภาค ๖ บรรยายเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ บรรยายเรื่อง งานเผยแผ่และงานสาธารณูปการ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้บรรยายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๐๐ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 03:07

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 09:03

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา อำเภอห้างฉัตร และโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 15:14

วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา อำเภอวังเหนือ และโรงเรียนแม่สุกศึกษา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:42

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในวันสำคัญดังกล่าว จังหวัดลำปาง จัดให้มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร การบรรยายธรรมเทศนา การเทศน์มหาชาติ โดยพระมหานภดล สุวณฺณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ และเจ้าอาวาสวัดห้วยแหน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากหลายสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday229
mod_vvisit_counterYesterday221
mod_vvisit_counterThis week744
mod_vvisit_counterLast week2463
mod_vvisit_counterThis month7324
mod_vvisit_counterLast month8917
mod_vvisit_counterAll days734608

We have: 16 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ต.ค. 22, 2018

ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง


เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง