JA slide show
 
Home
ประชุมชี้แจงการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 07:19

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมชี้แจงการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:55

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง คณะสงฆ์จังหวัดลำปางและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานการประชุม นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:14

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง จัดประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปกากรที่ ๗ เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะกรรมการมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง  ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารวัดม่อนจำศีลซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมศิลปากรและมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 06:49

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง รองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 เวลา 07:04

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมวางพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 เวลา 08:18

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้างและรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.ลำปาง เข้าสรงน้ำขอพรพระเถระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 เวลา 06:50

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นางอุดมพร โรจน์สัตตรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง สรงน้ำขอพรปีใหม่พระเถระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีพระราชธรรมลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ วัดบุญวาทย์วิหาร พระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง พระจินดารัตนาภรณ์ ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดต้นธงชัย พระครูอนุศาสก์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 เวลา 05:31

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสด้วยหลักธรรมนำความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะอำเภองาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีผู้สูงอายุเขตอำเภองาว จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับฟังธรรมบรรยาย ธรรมะภาคปฏิบัติ และธรรมะสากัจฉา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday109
mod_vvisit_counterYesterday218
mod_vvisit_counterThis week817
mod_vvisit_counterLast week1515
mod_vvisit_counterThis month3954
mod_vvisit_counterLast month6710
mod_vvisit_counterAll days701505

We have: 31 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ค. 18, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา