JA slide show
 
Home
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 04:36
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด
 
พิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ" จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:32

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ต้นแบบ จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบโล่รางวัล ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยรางวัลที่ ๑ ได้แก่บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ บ้านนาไม้แดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ บ้านผาปัง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:41

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "บทบาทของเยาวชนต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาวัด ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนการกีฬาจังหวัดลำปางเข้าร่วมการอบรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดลำปาง - แพร่
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2018 เวลา 08:09

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดลำปาง - แพร่ จัดประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลำปาง - แพร่ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัด หัวหน้าที่พักสงฆ์ พระเลขานุการ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับภาระกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:23

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:54

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2018 เวลา 06:09

วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 04:19

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมและสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday201
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week1305
mod_vvisit_counterLast week1475
mod_vvisit_counterThis month5413
mod_vvisit_counterLast month12827
mod_vvisit_counterAll days723780

We have: 5 guests online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: ก.ย. 19, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา