JA slide show
 
Home
การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 เวลา 04:50

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณฯ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ ณ วัดนาไม้แดง อำเภอสบปราบ และวัดบ้านแป้น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นายอำเภอ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านของทั้งสองอำเภอถวายการต้อนรับและแสดงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 04:36
แบบสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย วัด
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 เวลา 09:29

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษาและโรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 04:03

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง นำคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ทั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ และส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และโรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศผลการคัดเลือก "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ " จังหวัดลำปาง
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 06:42
ประกาศผลการคัดเลือก "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ต้นแบบ" จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑
 
ร่วมพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 02:57

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีฉลองปริญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ฉลองปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและฉลองเปรียญธรรม ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๘ ของวัดจองคำ พระอารามหลวง ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพระมหาเถรานุเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 02:26

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์ศรีสุวีรญาณและพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาปางรำพึง ณ ที่พักสงฆ์วัดป่าสุวีรญาณ(ธ) ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ จังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 04:08

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานพิธีและได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ พระราชวรมุนี,ดร.รองเจ้าคณะภาค ๖ บรรยายเรื่องการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ บรรยายเรื่อง งานเผยแผ่และงานสาธารณูปการ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้บรรยายเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๐๐ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้บริหาร พศ.แห่งชาติ

พ.ต.ท.พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผอ.พศจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บ พศ.ส่วนกลาง

Untitled Document

ผู้มาเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday244
mod_vvisit_counterYesterday389
mod_vvisit_counterThis week1482
mod_vvisit_counterLast week1475
mod_vvisit_counterThis month4461
mod_vvisit_counterLast month5707
mod_vvisit_counterAll days695302

We have: 7 guests, 1 bots online
Your IP: 103.55.142.142
 , 
Today: มิ.ย. 21, 2018

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง (ม)

พระจินดารัตนาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง(ม)

เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

พระโพธิญาณรังสี
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่(ธ)

ปี๋ใหม่เมือง

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ หมู่บ้านลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ ๑๘ กม. ...
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวง ชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่...
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งอยู่ที่บ้านวังหม้อ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเป็น "พระอารามหลวง ประเภทสามัญชั้นตรี" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ...
วัดบุญวาทย์วิหาร ตั้งอยู่ที่ ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นวัดโบราณาเก่าแก่สร้างมาไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ที่ตั้งวัดมีพื้นที่แคบมาก เดิมชื่อ "วัดกลางเมือง" วัดนี้ใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้านามมาแต่โบราณ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ Hotline แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา